اثبات مبالغ پرداختی

نام مبلغ واریز شده تاریخ
احسان 510,000 ریال 21 تير 1395
فردین 620,000 ریال 21 تير 1395
علیرضا 720,000 ریال 21 تير 1395
میثم 820,000 ریال 21 تير 1395
منوچهر 930,000 ریال 21 تير 1395
مهرداد 1,010,000 ریال 21 تير 1395
یاشار 1,120,000 ریال 21 تير 1395
سیامک 1,170,000 ریال 21 تير 1395
ابراهیم 1,280,000 ریال 21 تير 1395
رضاعاشورى 1,360,000 ریال 21 تير 1395

 

تاکنون مبلغ 620,809,710 ریال به کاربران پرداخت شده است